Sorry, thread sy pindahin ke bursa kaki kaki. Salah kamar. Sorry.